tin đọc nhiều nhất

Tuần 3

  • Mang thai tuần 3

    Như đã nói, tuổi thai thật sự được tính từ khi thụ tinh. Tuy nhiên, thời gian từ lúc bắt đầu của kỳ kinh cuối (KKC) đến khi thụ tinh khác nhau ở mỗi...