Công ty CP Vacxin Việt Nam – VNVC Trường Chinh,

Nguồn : bau.vn